Inkråmsöverlåtelseavtal

Avtal om överlåtelse av inkråm i bolag

Inkråmsöverlåtelseavtal är ett avtal som ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Köpare och Säljare. Avtalet används för att överföra ägandet till inkråmet – det vill säga innehållet – i ett företag från Säljaren till Köparen.

Några vanliga områden att reglera i ett Inkråmsöverlåtelseavtal är

  • Överlåtelseförklaring
  • Köpeskilling och betalning
  • Värderingsgrunder
  • Handlingsreglering knutet till särskilda perioder
  • Reglering av vad som ingår i överlåtelsen
  • Garantier
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Inkråmsöverlåtelseavtal, ska ni noga tänka över om det är rätt sätt att överlåta företaget på, hur inkråmsöverlåtelsen ska gå till och hur företaget hanteras under de olika faserna av överlåtelsen. Tänk även på vad som ska hända om hela eller delar av affären inte blir som ni tänkt er.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik